V̼ợ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼1̼3̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼D̼Á̼M̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

0
236

M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ẫ̼y̼ ̼1̼3̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼i.

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼(̼P̼C̼ ̼4̼5̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼ ̼2̼0̼.̼1̼2̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼ứ̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.
N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼i̼;̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼g̼ẫ̼y̼ ̼1̼3̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼;̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼: “M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”. C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼. ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼.
̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼hâ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼c̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼k̼h̼o̼-̼b̼a̼c̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼v̼o̼-̼v̼o̼-̼t̼i̼m̼-̼r̼a̼c̼h̼-̼p̼h̼o̼i̼-̼g̼a̼y̼-̼1̼3̼-̼x̼u̼o̼n̼g̼-̼s̼u̼o̼n̼-̼2̼0̼1̼5̼0̼3̼3̼1̼0̼9̼3̼7̼1̼3̼3̼4̼8̼.̼h̼t̼m̼

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here