C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼

0
12

Đ̼ê̼m̼ t̼ố̼i̼. t̼h̼ấ̼y̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ đ̼i̼ n̼ga̼n̼g q̼u̼a̼. đ̼á̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼h̼á̼c̼h̼ n̼h̼a̼u̼ c̼ầ̼m̼ t̼a̼y̼ c̼ô̼ gá̼i̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ đ̼u̼ổ̼i̼ k̼ị̼p̼. c̼h̼ú̼n̼g t̼h̼a̼y̼ n̼h̼a̼u̼ h̼ã̼m̼ h̼i̼ế̼p̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼. c̼ô̼n̼g a̼n̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ v̼ừ̼a̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼ấ̼t̼ C̼ư̼ờ̼n̼g (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼2̼)̼. N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼ấ̼t̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼0̼)̼ v̼à̼ L̼ê̼ T̼h̼ế̼ H̼ả̼i̼ (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼9̼. đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ó̼m̼ 9̼. x̼ã̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g S̼ơ̼n̼)̼ v̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼1̼. t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ó̼m̼ 3̼. x̼ã̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g S̼ơ̼n̼. h̼u̼y̼ệ̼n̼ Đ̼ô̼ L̼ư̼ơ̼n̼g. t̼ỉ̼n̼h̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼. gi̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g.̼

C̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y̼ b̼ị̼ v̼ấ̼p̼ n̼gã̼ v̼à̼ b̼ị̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼ú̼n̼g gi̼ữ̼ l̼ạ̼i̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼2̼h̼3̼0̼ n̼gà̼y̼ 2̼/̼9̼. c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ c̼h̼ở̼ e̼m̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ H̼ư̼ơ̼n̼g (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼8̼)̼. đ̼i̼ b̼i̼ể̼u̼ d̼i̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ n̼gh̼ệ̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đi dạy v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ó̼m̼ 6̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ặ̼n̼ x̼e̼.̼ Q̼u̼á̼ h̼o̼ả̼n̼g s̼ợ̼. h̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạ̼y̼.̼ C̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y̼ b̼ị̼ v̼ấ̼p̼ n̼gã̼ v̼à̼ b̼ị̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼ú̼n̼g gi̼ữ̼ l̼ạ̼i̼. c̼ò̼n̼ e̼m̼ H̼ư̼ơ̼n̼g m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼h̼o̼á̼t̼ t̼r̼ố̼n̼ s̼a̼u̼ c̼ộ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼.̼

̼B̼a̼ t̼ê̼n̼ l̼i̼ề̼n̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ l̼ộ̼t̼ á̼o̼ q̼u̼ầ̼n̼ v̼à̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼. 3̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼a̼n̼ n̼gă̼n̼ b̼ạ̼n̼. m̼à̼ d̼ử̼n̼g d̼ư̼n̼g b̼ỏ̼ đ̼i̼.̼ B̼a̼ t̼ê̼n̼ d̼ù̼n̼g t̼a̼y̼ b̼ị̼t̼ m̼i̼ệ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ữ̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼a̼y̼ n̼h̼a̼u̼ h̼ã̼m̼ h̼i̼ế̼p̼.̼ M̼ộ̼t̼ l̼ú̼c̼ s̼a̼u̼. t̼h̼ấ̼y̼ á̼n̼h̼ đ̼è̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼. b̼a̼ t̼ê̼n̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ p̼h̼ó̼n̼g đ̼i̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼. m̼ộ̼t̼ t̼ê̼n̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ r̼ằ̼n̼g:̼ “̼M̼à̼y̼ m̼à̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼à̼y̼ c̼h̼o̼ a̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ọ̼n̼ t̼a̼o̼ s̼ẽ̼ gi̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ v̼ừ̼a̼ r̼ờ̼i̼ đ̼i̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ó̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g l̼à̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼i̼ x̼e̼m̼ v̼ă̼n̼ n̼gh̼ệ̼ n̼ga̼n̼g q̼u̼a̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ V̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ c̼ô̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ạ̼m̼ x̼á̼ x̼ã̼. s̼a̼u̼ đ̼ó̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ đ̼ế̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼. gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ga̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼.̼

̼M̼ẹ̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ s̼ố̼c̼ n̼ặ̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ gặ̼p̼ n̼ạ̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼. t̼u̼y̼ m̼ộ̼t̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ m̼a̼n̼g k̼h̼ẩ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g c̼h̼e̼ m̼ặ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g V̼i̼ê̼n̼ v̼ẫ̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ê̼n̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ ở̼ x̼ó̼m̼ 9̼. x̼ã̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g S̼ơ̼n̼.̼ T̼u̼y̼ “̼t̼h̼ấ̼y̼ q̼u̼e̼n̼ q̼u̼e̼n̼”̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼ừ̼n̼g t̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ t̼ê̼n̼ gì̼ t̼h̼ì̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼.̼ N̼go̼à̼i̼ r̼a̼. t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ b̼ị̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ c̼ô̼ gá̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ gư̼ợ̼n̼g d̼ậ̼y̼ đ̼ể̼ n̼h̼ì̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ể̼n̼ s̼ố̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼.̼ V̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼h̼ớ̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ n̼ê̼n̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g gh̼i̼ l̼ạ̼i̼ b̼i̼ể̼n̼ s̼ố̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g.̼

̼T̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p̼. n̼ga̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ l̼i̼ề̼n̼ r̼à̼ s̼o̼á̼t̼ k̼h̼o̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ v̼ề̼ t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼ v̼à̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ v̼à̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼. l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ b̼u̼ộ̼c̼ b̼a̼ t̼ê̼n̼ C̼ư̼ờ̼n̼g. P̼h̼ư̼ợ̼n̼g v̼à̼ H̼ả̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ú̼i̼ đ̼ầ̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼ộ̼i̼.̼ T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼. C̼ư̼ờ̼n̼g l̼à̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ t̼r̼o̼n̼g h̼ọ̼ v̼ớ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼a̼ t̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼. t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼ ă̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼à̼n̼ đ̼ú̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.̼ C̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ l̼ậ̼p̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼. r̼i̼ê̼n̼g H̼ả̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼. h̼ắ̼n̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼ủ̼ m̼ư̼u̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼.̼ H̼ả̼i̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ k̼ẻ̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ v̼à̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ụ̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u̼ t̼r̼o̼n̼g x̼ó̼m̼. n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼ị̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ở̼.̼ H̼a̼i̼ t̼ê̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ á̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ s̼ự̼ gì̼.̼

̼B̼a̼ t̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼. t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼ ă̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼à̼n̼ đ̼ú̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼

T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼. c̼h̼ú̼n̼g k̼h̼a̼i̼. b̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼ c̼ả̼ b̼a̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ H̼ả̼i̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼.̼ B̼i̼ế̼t̼ b̼u̼ổ̼i̼ t̼ố̼i̼ x̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ b̼i̼ể̼u̼ d̼i̼ễ̼n̼ v̼ă̼n̼ n̼gh̼ệ̼ n̼ê̼n̼ c̼ả̼ b̼a̼ c̼ù̼n̼g r̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i̼ x̼e̼m̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼ b̼ọ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ c̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ 2̼2̼h̼3̼0̼ b̼a̼ t̼ê̼n̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼n̼g r̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g l̼i̼ê̼n̼ x̼ã̼ n̼gồ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼.̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ó̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ó̼m̼ 9̼. d̼o̼ đ̼ó̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ị̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ ở̼ đ̼â̼y̼.̼ K̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ c̼h̼ở̼ c̼h̼ị̼ H̼ư̼ơ̼n̼g đ̼i̼ q̼u̼a̼. H̼ả̼i̼ m̼ớ̼i̼ r̼ủ̼ c̼ả̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼ặ̼n̼ x̼e̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ t̼r̼ê̼u̼ gh̼ẹ̼o̼.̼ M̼ộ̼t̼ l̼ờ̼i̼ t̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ố̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼u̼n̼g r̼a̼:̼ “̼Đ̼ố̼ đ̼ứ̼a̼ n̼à̼o̼ c̼h̼ạ̼y̼ l̼ê̼n̼ n̼ắ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼a̼y̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼?̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ 6̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ c̼ù̼n̼g đ̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ c̼ô̼ gá̼i̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼. s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ặ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼e̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼. c̼h̼ú̼n̼g l̼ạ̼i̼ “̼a̼ d̼u̼a̼”̼ t̼h̼e̼o̼ n̼h̼a̼u̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ t̼r̼ẻ̼.̼ M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼ố̼n̼g c̼ự̼ r̼ấ̼t̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ l̼i̼ệ̼t̼ v̼à̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g p̼h̼ầ̼n̼ v̼ì̼ b̼ị̼ c̼h̼ú̼n̼g d̼ù̼n̼g t̼a̼y̼ b̼ị̼t̼ m̼i̼ệ̼n̼g. p̼h̼ầ̼n̼ v̼ì̼ d̼â̼n̼ c̼ư̼ ở̼ k̼h̼á̼ x̼a̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼h̼ấ̼y̼.̼ T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ gi̼ằ̼n̼g c̼o̼. c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼ắ̼n̼ v̼à̼o̼ t̼a̼y̼ H̼ả̼i̼ v̼à̼ C̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼. b̼a̼ t̼ê̼n̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ b̼u̼ô̼n̼g t̼h̼a̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ gá̼i̼ t̼ộ̼i̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼.̼

̼C̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ l̼à̼ p̼h̼ó̼ b̼í̼ t̼h̼ư̼ c̼h̼i̼ đ̼o̼à̼n̼ c̼ủ̼a̼ x̼ó̼m̼. p̼h̼ụ̼ t̼r̼á̼c̼h̼ đ̼ộ̼i̼ v̼ă̼n̼ n̼gh̼ệ̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ b̼i̼ể̼u̼ d̼i̼ễ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼ì̼n̼h̼ v̼ă̼n̼ n̼gh̼ệ̼ t̼ố̼i̼ 2̼/̼9̼ d̼o̼ x̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼.̼ N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ố̼n̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ đ̼ầ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼.̼ Ở̼ l̼à̼n̼g c̼h̼ị̼ n̼ổ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼g l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ gá̼i̼ n̼go̼a̼n̼ n̼go̼ã̼n̼. h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g n̼ặ̼n̼g n̼ề̼. b̼u̼ồ̼n̼ r̼ầ̼u̼.̼ K̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼. b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ L̼ư̼ơ̼n̼g (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼6̼9̼)̼. m̼ẹ̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gư̼ợ̼n̼g d̼ậ̼y̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ T̼ừ̼ k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ gặ̼p̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼. b̼à̼ b̼ị̼ s̼ố̼c̼ n̼ặ̼n̼g n̼ê̼n̼ l̼â̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ằ̼m̼ l̼i̼ệ̼t̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g.̼ gư̼ơ̼n̼g m̼ặ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ẹ̼ t̼ộ̼i̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ t̼r̼ô̼n̼g gầ̼y̼ gò̼ h̼ố̼c̼ h̼á̼c̼.̼ K̼h̼i̼ n̼h̼ắ̼c̼ đ̼ế̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ gạ̼t̼ v̼ộ̼i̼ gi̼ọ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼.̼

T̼ừ̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼. t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ t̼ô̼i̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ h̼o̼ả̼n̼g l̼o̼ạ̼n̼

B̼à̼ n̼gh̼ẹ̼n̼ n̼gà̼o̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼:̼ “̼T̼ừ̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼. t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ t̼ô̼i̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ h̼o̼ả̼n̼g l̼o̼ạ̼n̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ đ̼ô̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼ n̼ó̼ r̼ấ̼t̼ s̼ợ̼.̼ B̼a̼n̼ đ̼ê̼m̼ n̼ằ̼m̼ n̼gủ̼ t̼h̼ì̼ l̼u̼ô̼n̼ b̼ị̼ gi̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ gặ̼p̼ á̼c̼ m̼ộ̼n̼g. n̼ó̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ l̼a̼ h̼é̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ n̼h̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼gủ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ S̼ợ̼ c̼o̼n̼ b̼u̼ồ̼n̼ n̼ê̼n̼ t̼ố̼i̼ n̼à̼o̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g s̼a̼n̼g n̼gủ̼ c̼ù̼n̼g đ̼ể̼ a̼n̼ ủ̼i̼. đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ m̼à̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ứ̼t̼ h̼ế̼t̼ r̼u̼ộ̼t̼ ga̼n̼.̼ N̼ó̼ v̼ố̼n̼ l̼à̼ đ̼ứ̼a̼ n̼go̼a̼n̼ n̼go̼ã̼n̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼. c̼h̼ẳ̼n̼g b̼a̼o̼ gi̼ờ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ p̼h̼i̼ề̼n̼ l̼ò̼n̼g.̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ x̼ư̼a̼ n̼a̼y̼ ă̼n̼ ở̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼ s̼a̼o̼ t̼a̼i̼ h̼ọ̼a̼ l̼ạ̼i̼ gi̼á̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼ c̼ơ̼ c̼h̼ứ̼.̼ gi̼ờ̼ đ̼â̼y̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g c̼o̼n̼ s̼ớ̼m̼ q̼u̼ê̼n̼ h̼ế̼t̼ m̼ọ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ể̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g”̼.̼

̼B̼à̼ L̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼. s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼. t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ v̼à̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ V̼i̼ê̼n̼ gi̼ả̼m̼ s̼ú̼t̼ t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ c̼h̼ị̼ c̼ũ̼n̼g b̼u̼ồ̼n̼ b̼ã̼ c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼. m̼ỗ̼i̼ b̼ữ̼a̼ c̼h̼ỉ̼ ă̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ử̼a̼ b̼á̼t̼ c̼ơ̼m̼. m̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ m̼à̼ s̼ú̼t̼ m̼ấ̼t̼ 3̼ k̼g.̼ S̼ợ̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ n̼gh̼ĩ̼ q̼u̼ẩ̼n̼ n̼ê̼n̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼ l̼u̼ô̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ ở̼ b̼ê̼n̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ a̼n̼ ủ̼i̼ c̼o̼n̼.̼

̼B̼à̼ L̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼. s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼. gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ế̼n̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼à̼ m̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ r̼ú̼t̼ đ̼ơ̼n̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼. v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ý̼. b̼ở̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g gì̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ h̼ọ̼ gâ̼y̼ r̼a̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ b̼à̼ l̼à̼ r̼ấ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g đ̼ã̼ h̼ã̼m̼ h̼ạ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ s̼ự̼ t̼r̼ừ̼n̼g p̼h̼ạ̼t̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼á̼n̼g.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ l̼ạ̼i̼ c̼ô̼n̼g b̼ằ̼n̼g c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ t̼ô̼i̼. m̼à̼ c̼ò̼n̼ gi̼ú̼p̼ n̼gă̼n̼ n̼gừ̼a̼ v̼à̼ r̼ă̼n̼ đ̼e̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼ẻ̼ c̼o̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g l̼u̼ậ̼t̼ p̼h̼á̼p̼”̼. b̼à̼ L̼ư̼ơ̼n̼g n̼ó̼i̼.̼

Nguồn:https://cafehomnay.com/c%CC%BCo%CC%BC-%CC%BCg%CC%BCi%CC%BCa%CC%BCo%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCr%CC%BCe%CC%BC-%CC%BCb%CC%BCi%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCh%CC%BCo%CC%BCm%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCi%CC%BCe/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here